ΚατηγορίεςΝέα

Ο Βίος Coop στο Palermo!

palermo

Ο Βίος Coop, στη προσπάθειά του για δικτύωση κοινωνικών εγχειρημάτων αλληλέγγυας οικονομίας, συμμετείχε, μετά από πρόσκληση, στο «Job Shadowing Program for social enterprises in Italy, Greece, Bulgaria and Poland» που διοργανώθηκε από το πρόγραμμα SE HUBS και συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής . Τον συνεταιρισμό εκπροσώπησε ο Πάνος Γιακουμίδης, εργαζόμενος στο κατάστημα και  πρώην αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Βίος Coop. Η χώρα που φιλοξένησε την συνάντηση ήταν η Ιταλία. Πιο συγκεκριμένα, επιλέχθηκε το Palermo και ο συνεταιρισμός Ciauli στο Trappeto, ένα χωριό στη περιφέρεια του Palermo. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από τις 21 Νοέμβρη έως  τις 26 Νοέμβρη 2022.

 

5 μέρες γεμάτες γνώση κι εμπειρία!

 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε συνεταιρισμούς της περιοχής με τους οποίους συνεργάζεται ο συνεταιρισμός Ciauli. Ένας από αυτούς είναι και ο συνεταιρισμός Noe όπου υπάρχουν εκτάσεις γης στις οποίες καλλιεργούνται αβοκάντο, τροπικά φρούτα και άλλα όπως λεμόνια κλπ.

palermo
palermo2

Από τα μέλη Ninni και Desire του συνεταιρισμού Ciauli, αναλύθηκαν η βιολογική μέθοδος καλλιέργειας που ακολουθείται καθώς και το αυτόνομο σύστημα υδροδότησης που χρησιμοποιείται.

 

Μια άλλη επιχείρηση η οποία συνεργάζεται με τον συνεταιρισμό Ciauli είναι η φάρμα  «Orto di Nonno Nino» που βρίσκεται στο Terrasini, ένα χωριό στη περιφέρεια του Palermo. Στη συγκεκριμένη φάρμα καλλιεργούνται, με τη βιολογική μέθοδο, τροπικά φρούτα, όπως μπανάνες, αλλά και μπρόκολα, κουνουπίδια, καρότα κλπ. καθώς και αβοκάντο. Στη συγκεκριμένη φάρμα, χρησιμοποιείται η ομοιοπαθητική μέθοδος καλλιέργειας. Πρόκειται για μια μέθοδο που συγκαταλέγεται, βέβαια,  στις βιολογικές αλλά συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ενεργειακή διάσταση της ζωής των καλλιεργούμενων ειδών και το ρόλο που αυτή παίζει στην ανάπτυξη των ειδών.

palermo_italy

Ο συνεταιρισμός Valdibella είναι ένας ακόμα φορέας με τον οποίο έχει συνεργασία ο Ciauli. Πρόκειται για έναν αγροτικό συνεταιρισμό του οποίου η δραστηριότητα συμπεριλαμβάνει βιολογικές καλλιέργειες διαφόρων λαχανικών και φρούτων, παραγωγή τοπικών βιολογικών οίνων σε ξεχωριστή οινοποιητική μονάδα, παραγωγή τοπικών βιολογικών αλεύρων, ζυμαρικών, οσπρίων, σαλτσών, μαρμελάδων φυτικών ροφημάτων αμυγδάλου κ.α. Παρουσιάστηκαν οι εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού μεταξύ των οποίων οι αγροτικές εκτάσεις, τα αμπέλια, η οινοποιητική μονάδα, το τμήμα τυποποίησης και συσκευασίας προϊόντων του συνεταιρισμού, το τμήμα χημικών ελέγχων, τα γραφεία της λογιστικής και γραμματειακής υποστήριξης και οι χώροι αποθήκευσης των προϊόντων. Ο Valdibella έχει σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα και συμβάλλει στη στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών και στη προώθηση της συνεταιριστικής πρακτικής.

Τα μέλη του Ciauli, εκτός από  τη δικτύωση με άλλες επιχειρήσεις αλληλέγγυας οικονομίας, έχουν ενεργή δράση σε δομές κοινωνικής επανένταξης ατόμων με δυσκολίες. Μια από αυτές είναι η λέσχη «Itaca» στο Palermo. Πρόκειται για έναν κοινωνικό χώρο όπου άτομα με ψυχικές διαταραχές μπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους, να επανακτήσουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στους ανθρώπους γύρω τους και να καθοδηγηθούν στη κοινωνική και εργασιακή αυτονομία. Τα μέλη της Itaca, με την υποστήριξη των μελών του Ciauli και των εργαζομένων της λέσχης, συμμετέχουν, μεταξύ των άλλων, στη διαχείριση και τη προετοιμασία παραγγελιών που προέρχονται από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα  στο οποίο μπορούν οι κάτοικοι του Palermo να αγοράσουν προϊόντα των προαναφερόμενων συνεταιρισμών και άλλων επιχειρήσεων αλληλέγγυας οικονομίας.

Πραγματοποιήθηκε, επίσης, μια επίσκεψη στο PRISM, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό στο Palermo που αποτελεί τον φορέα συντονισμού του προγράμματος SE HUBS στην Ιταλία. Παρουσιάστηκε η εμπειρία των προηγούμενων ημερών καθώς και η χρησιμότητα ενδιαφερουσών πρακτικών που ακολουθούνται από τον Ciauli και τους φορείς με τους οποίους συνεργάζεται.

 

The shadowing program is part of the SEHUBS Co-creating Hubs for Social Enterprises project 621421-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN. This project has been funded with support from the European Commission. This program reflects the views only of the participants, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information presented therein.

English

Bios Coop in Palermo!

In its strategy for the cooperation of social enterprises of the solidarity economy, Bios Coop was invited to participate in the “Job Shadowing Program for social enterprises in Italy, Greece, Bulgaria and Poland” organized by the SE HUBS program and co-financed by the Erasmus+ program of the European Commission . The cooperative was represented by Panos Giakoumidis, an employee at the store and former vice-president of the Bios Coop Board . The country that hosted the meeting was Italy. Particularly, Palermo and the Ciauli cooperative in Trappeto, a village in the Palermo district, were chosen. The program took place from November 21 to November 26, 2022.

 

5 days full of knowledge and experience!

 

During the program, visits were made to local cooperatives  which the Ciauli cooperative works with. One of them is the Noe cooperative in which there are areas of land where avocados, tropical fruits and others like lemons etc. are cultivated.

palermo
palermo2

The organic farming and the autonomous irrigation system used in the fields were presented by Ninni and Desire, members of the Ciauli cooperative.

 

Another business that cooperates with the Ciauli cooperative is the farm “Orto di Nonno Nino” located in Terrasini, a village in the Palermo region. In this farm, tropical fruits such as bananas, vegetables such as broccoli, cauliflower, carrots, etc., as well as avocados are grown organically. In this farm, homeopathic cultivation is used. It is a method that is included in the organic methods  and focuses on the energy dimension of the life of cultivated species and the role that this dimension plays in the development of species.

palermo_italy

Valdibella cooperative is another organization which Ciauli has a cooperation with. It is an agricultural cooperative whose activity includes organic cultivation of various vegetables and fruits, production of local organic wines in a separate winemaking unit, production of local organic flour, pasta, legumes, sauces, jams, herbal almond drinks, etc. The cooperative’s facilities were presented, including the agricultural lands, the vineyards, the winemaking unit, the cooperative’s product standardization and packaging department, the chemical control department, the accounting and secretarial support offices and the product storage areas. Valdibella has a significant export activity and contributes to the support of producers’ income and the promotion of cooperative practice.

Except from networking with other solidarity economy businesses, Ciauli members are actively involved in social reintegration structures for people with difficulties. One of these structures is the “Itaca” club in Palermo. Itaca is a social space where people with mental disorders can develop their skills and interests, regain confidence in themselves and the people around them and be guided to social and work autonomy. The members of Itaca, with the support of members of Ciauli and the employees of the club, participate, among other things, in the management and preparation of orders coming from an online store through which the residents of Palermo can buy products of the aforementioned cooperatives and others solidarity economy businesses.

A visit was also made to PRISM, a non-profit organization in Palermo which is the coordinating body of the SE HUBS program in Italy. The previous days’ experience and the usefulness of interesting practices followed by Ciauli were presented.

 

The shadowing program is part of the SEHUBS Co-creating Hubs for Social Enterprises project 621421-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN. This project has been funded with support from the European Commission. This program reflects the views only of the participants, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information presented therein.