Ενημέρωση για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία

Από την 25.5.2018 εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, γνωστός και ως ΓΚΠΔ, με τον οποίον ενισχύεται το πλαίσιο της προστασίας των υποκειμένων των δεδομένων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο BIOSCOOP σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα συμμορφώνεται με τον ΓΚΠΔ στο πλαίσιο της δραστηριότητας και του σκοπού του και λαμβάνει τα προβλεπόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων, κατά τα προβλεπόμενα στον ΓΚΠΔ και την ελληνική νομοθεσία κατ΄ επέκταση.

O δικτυακός τόπος www.bioscoop.gr (στο εξής ο «δικτυακός τόπος») έχει δημιουργηθεί από την επιχείρηση του «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (εφεξής “BIOSCOOP”) με σκοπό την παροχή πληροφοριών και/ή υπηρεσιών και/ή προϊόντων στους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού μας τόπου.

Ο BIOS COOP δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας των επισκεπτών και χρηστών του δικτυακού του τόπου. Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε η παρούσα «Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου» (εφεξής «Πολιτική»), που περιγράφει και επεξηγεί για το είδος των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών του δικτυακού τόπου συλλέγονται από τον BIOS COOP και πώς ο BIOS COOP τα διαχειρίζεται και τα επεξεργάζεται, καθώς και πώς προστατεύεται αυτή, η ιδιωτικότητα των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού μας τόπου, κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά. Για τον λόγο αυτό διαβεβαιώνουμε ότι θα λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που απαιτούνται, ώστε να διασφαλισθεί η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών του δικτυακού μας τόπου.

Η παρούσα Πολιτική ισχύει αποκλειστικά για τις πληροφορίες που παρέχονται κατά την επίσκεψή σας στον δικτυακό μας τόπο και την χρήση του και όχι σε δικτυακούς τόπους τρίτων με τους οποίους συνδεόμαστε ή συνδέονται αυτοί με τον δικό μας δικτυακό τόπο. Επίσης η παρούσα Πολιτική αφορά αποκλειστικά στις online επισκέψεις των επισκεπτών/χρηστών με τον δικτυακό μας τόπο.

Ο δικτυακός μας τόπος οποτεδήποτε στο μέλλον και ανάλογα με τις ανάγκες του BIOS COOP μπορεί να παρέχει επιπλέον χρήσεις για να αποκτήσει αυξημένη λειτουργικότητα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει ελεύθερα σε οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού μας τόπου, οπότε μελλοντικά μπορούν να τεθούν και πρόσθετοι όροι στην παρούσα Πολιτική ή/και να τροποποιηθούν ή/και αλλάξουν οι παρόντες όροι. Σε περίπτωση όμως, που η χρήση μιας οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού μας τόπου πρέπει να διέπεται από μια ειδικότερη πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, αυτή η ειδικότερη πολιτική, αν δεν συγκρούεται με την παρούσα Πολιτική, θα ισχύει από κοινού με την παρούσα Πολιτική. Σε περίπτωση σύγκρουσης των όρων των Πολιτικών (ειδικών και παρούσας), θα υπερισχύουν οι όροι της ειδικότερης πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων κάθε υπηρεσίας.

Με την παρούσα Πολιτική, αποσκοπείται, αφενός μεν να διασφαλιστεί ότι οι επισκέπτες/χρήστες γνωρίζουν ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγει ο BIOSCOOP, τους λόγους για τους οποίους τα συλλέγει και τα επεξεργάζεται, καθώς και να γνωστοποιήσει με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιεί και αφετέρου να εξηγήσει τα δικαιώματα και τις επιλογές των επισκεπτών/χρηστών, σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα τους που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία κατά την επίσκεψή σας στον δικτυακό μας τόπο.

Αυτονόητο είναι ότι με την επίσκεψή σας στον δικτυακό μας τόπο και την χρήση του, αποδέχεστε την παρούσα Πολιτική, συμφωνείτε ρητά με την συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική.

Ο BIOS COOP συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού του τόπου, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της ορθής λειτουργίας του δικτυακού του τόπου, προκειμένου να προσφέρει στους επισκέπτες και χρήστες του, την καλύτερη δυνατότητα για την πλήρη χρήση του και μέσα στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας.

Τα Προσωπικά Δεδομένα του επισκέπτη και χρήστη του δικτυακού μας τόπου συλλέγονται, διατηρούνται σε αρχείο και υπόκεινται σε επεξεργασία από τον BIOS COOP με αποκλειστικό σκοπό, την υποστήριξη, την προώθηση, την καλή λειτουργία και την βελτίωση του δικτυακού μας τόπου, καθώς και την παροχή συγκεκριμένων και καλύτερων υπηρεσιών στους επισκέπτες/χρήστες του.

Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών είναι ο BIOS COOP και οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις με τον BIOSCOOP, οι οποίες είναι πιθανό να προβαίνουν σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πάντοτε μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας τους με τον BIOS COOP και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση των εκζητουμένων υπηρεσιών από τον BIOSCOOP. Και σε αυτή την περίπτωση, η επεξεργασία των δεδομένων θα γίνεται αυστηρά και κάτω από τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει η παρούσα Πολιτική.

Κατά τα λοιπά, τα στοιχεία εγγραφής σας φυλάσσονται με ασφάλεια και δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους για οποιονδήποτε λόγο.

Από τα Προσωπικά Δεδομένα του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού μας τόπου, κάποια αναζητούνται και παρέχονται άμεσα από τους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού μας τόπου (εγγραφή σε newsletters ή υπηρεσίες του BIOS COOP που παρέχονται μέσω του δικτυακού μας τόπου κλπ) και κάποια προσωπικά δεδομένα καταγράφονται έμμεσα κατά την πλοήγηση των επισκεπτών και χρηστών στον δικτυακό μας τόπο. Έτσι, κατά την πλοήγησή σας στον δικτυακό μας τόπο συλλέγονται δεδομένα σχετικά με την χρήση του δικτυακού μας τόπου, με σκοπό την ανάλυση της χρήσης και την παρακολούθησή της, καθώς και εντεύθεν την βελτίωση του δικτυακού μας τόπου και των παρεχομένων υπηρεσιών μας. Αυτά τα δεδομένα, μπορεί να είναι η διεύθυνση IP, η γεωγραφική θέση του επισκέπτη/χρήστη, η πηγή παραπομπής (link), η διάρκεια της επίσκεψης, οι προβολές των σελίδων μας και οι διαδρομές πλοήγησης του δικτυακού μας τόπου, καθώς και η συχνότητα και ο τρόπος χρήσης του δικτυακού μας τόπου και των υπηρεσιών του από τους επισκέπτες/χρήστες.

Επίσης, στα πλαίσια χρήσης του δικτυακού μας τόπου συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, προσωπικά δεδομένα, στην περίπτωση που εκδηλώνεται ενδιαφέρον από τον επισκέπτη/χρήστη: (i) για κάποιο από τα προϊόντα του BIOSCOOP, (ii) για συνεργασία με τον BIOS COOP και (iii) για επικοινωνία με τον BIOSCOOP.

Ειδικότερα, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, που εκδηλώνεται αντίστοιχο ενδιαφέρον προς τον BIOSCOOP, συλλέγονται Προσωπικά Δεδομένα, σύμφωνα με την αναρτημένη στον δικτυακό μας τόπο φόρμα επικοινωνίας, που μπορούν να περιλαμβάνουν: ονοματεπώνυμο/επωνυμία επιχείρησης και email, τυχόν προσωπικά δεδομένα του υπευθύνου της επιχείρησης, στοιχεία Δ/νσης, T.K., τηλέφωνα, ΑΦΜ, (θέμα/μήνυμα) στο πεδίο «θέμα/μήνυμα». Αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου θα χρησιμοποιηθούν από τον BIOS COOP προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί σας για τους σκοπούς ενημέρωσης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, μέσω email/mailinglists/ newsletters ή άλλο πρόσφορο τρόπο ή/και για σκοπούς που συνδέονται με την διερεύνηση της δυνατότητας επαγγελματικής συνεργασίας με τον BIOSCOOP.

Ο BIOS COOP ενδέχεται να χρησιμοποιεί τρίτους παρόχους τεχνικών υπηρεσιών που φιλοξενούν, αποθηκεύουν, διαχειρίζονται και συντηρούν τον δικτυακό μας τόπο, το περιεχόμενό του και τα δεδομένα που συλλέγονται, όπως και άλλους παρόχους τεχνικών υπηρεσιών (π.χ. υπηρεσιών email) για να επικοινωνεί μαζί σας, μετά από την ρητή συναίνεσή σας γι’ αυτήν την επικοινωνία. Ο BIOS COOP δεσμεύεται απολύτως, ότι απευθύνεται προς τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών και συνεργάζεται μαζί τους, μόνο εφόσον συμφωνούν να χρησιμοποιήσουν μόνον τα προσωπικά στοιχεία που τους παραδίδονται και μόνο για τον σκοπό για τον οποίο τους παραδίδονται και υπό τον όρο, ότι οι τρίτοι πάροχοι, όχι μόνον συμφωνούν, αλλά και εγγυώνται, ότι η ενασχόλησή τους θα διέπεται από το ίδιο αυστηρό πλαίσιο που θέτει ο BIOS COOP και θα συμμορφώνονται με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για τα προσωπικά δεδομένα. Αυτονόητο αποτελεί το ότι ο BIOS COOP δεν πωλεί, δεν διανέμει, ούτε μισθώνει τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους, πλην αν έχετε δώσει ρητά την συγκατάθεσή σας για μια τέτοια ενέργεια ή εάν εξαναγκαστεί ή/και υποχρεωθεί ο BIOS COOP από τον νόμο, ώστε να προβεί σε αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων ή όταν η αποκάλυψη αυτή είναι απαραίτητη για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, στα πλαίσια οιασδήποτε δικαστικής διαδικασίας ή μετά από πρόσκληση των Αρμόδιων Αρχών, αλλά και στα πλαίσια αναγκαίας εξώδικης διαδικασίας, με σκοπό την εν γένει προστασία των δικαιωμάτων του BIOS COOP από κακόβουλες ενέργειες τρίτων (π.χ. hacking κλπ).

Ο δικτυακός μας τόπος, μπορεί μελλοντικά να εμφανίζει διαφημίσεις από τρίτους δικτυακούς τόπους, καθώς και να περιέχει συνδέσμους (links) οι οποίοι παραπέμπουν σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Εφόσον μεταφερθείτε σ’ αυτούς τους δικτυακούς τόπους, παύει να ισχύει η παρούσα Πολιτική και αρχίζει η ισχύς της αντίστοιχης Πολιτικής του δικτυακού τόπου που επισκέπτεστε.

Η αποθήκευση και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/ χρηστών των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου, γίνεται αποκλειστικά και μόνο όπως επιτρέπεται από τον νόμο ή σύμφωνα με την ρητή συγκατάθεσή σας και μόνο για όσο χρόνο απαιτείται, εκτός εάν διαφωνήσετε με την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από τον BIOSCOOP ή εάν δηλώσετε την άρση της συγκατάθεσής σας. Σε περίπτωση όμως που απαιτείται είτε από τον νόμο, είτε απαιτείται για την δικαστική διεκδίκηση ή υπεράσπιση του BIOS COOP απέναντι σε αξιώσεις η διατήρηση των προσωπικών δεδομένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τότε ο BIOS COOP θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για ανάλογο χρονικό διάστημα.

O δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί, κατ’ εφαρμογή και πιστή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας (Οδηγίες 2002/58/ΕΚ & 2009/136/ΕΚ & ν. 3471/2006) cookies για την αναγνώριση των επισκεπτών/χρηστών κατά την πλοήγησή τους στον δικτυακό μας τόπο. Όπως προαναφέρθηκε ο BIOS COOP μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού του τόπου, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη, όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του δικτυακού μας τόπου, κυρίως για στατιστικούς λόγους, ώστε να δίδεται η δυνατότητα στον BIOS COOP να βελτιώνει και εμπλουτίζει τον δικτυακό του τόπο για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης και απρόσκοπτη πρόσβαση στις υπηρεσίες του δικτυακού μας τόπου από τον επισκέπτη/χρήστη. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Εφόσον έχετε κάνει χρήση του δικτυακού μας τόπου, τα δικαιώματά σας για πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και τον έλεγχό τους είναι τα κάτωθι:

α) Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή να γνωρίζετε ποιά προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν τηρεί και επεξεργάζεται ο BIOSCOOP, όπως και την προέλευσή τους.
β) Έχετε το δικαίωμα διορθώσεως, δηλαδή να ζητήσετε την διόρθωση ή/και συμπλήρωση αυτών, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε αναγκαίο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπληρώσεως ή διορθώσεως, που συγχρόνως αποτελεί και υποχρέωσή σας.
γ) Έχετε το δικαίωμα περιορισμού, δηλαδή να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.
δ) Έχετε το δικαίωμα εναντιώσεως, δηλαδή να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας που τηρεί ο BIOSCOOP.
ε) Έχετε το δικαίωμα στη λήθη, δηλαδή να ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία του BIOSCOOP.
στ) Έχετε το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δηλαδή να ζητήσετε από τον BIOS COOP να μεταφέρει τα δεδομένα που της έχετε παράσχει, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.
Σημειώνεται ότι η ικανοποίηση των υπό γ, δ και ε αιτημάτων, εφόσον αφορούν σε δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή την συνέχιση και λειτουργία της σύμβασης, ανεξάρτητα εάν χορηγήθηκαν από τον επισκέπτη/χρήστη ή εάν αποκτήθηκαν από οποιαδήποτε δημόσια πηγή/αρχή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη καταγγελία της αντίστοιχης σύμβασης ή συμβάσεων, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους τους. Περαιτέρω, ο BIOS COOP έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομίμου συμφέροντός της, νομίμων δικαιωμάτων της ή την συμμόρφωσή της με έννομες υποχρεώσεις της σύμφωνα και με τα παραπάνω αναφερόμενα. Η άσκηση του δικαιώματος στην φορητότητα (άνω υπό στ) δεν συνεπάγεται την διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία του BIOSCOOP, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.
Ο επισκέπτης/χρήστης έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας που τον αφορούν, εφόσον θεωρεί ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά του με οποιονδήποτε τρόπο.

Για ερωτήσεις ή/και διευκρινήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική, τα προσωπικά σας δεδομένα ή τις πρακτικές του δικτυακού μας τόπου, μπορείτε να απευθύνεστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@bioscoop.gr ή μέσω επιστολής στην εξής ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Κων. Καραμανλή 42 / T.K. 54639 / Θεσσαλονίκη.

Ο BIOS COOP έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να ενημερώνει και να επικαιροποιεί την παρούσα Πολιτική χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αυτονόητο είναι, ότι θα γίνεται σύμφωνα με την Πολιτική που ισχύει κατά την στιγμή παροχής της συγκατάθεσης του επισκέπτη/χρήστη. Η οιαδήποτε ενημέρωση ή επικαιροποίηση της Πολιτικής, θα πραγματοποιείται μέσω εμφανούς ειδοποίησης (banner) στον δικτυακό μας τόπο.


Τελευταία Ενημέρωση Πολιτικής Ιδιωτικού Απορρήτου: 21 Ιανουαρίου 2021.

Ο BIOSCOOP είναι υπεύθυνος επεξεργασίας με τα εξής στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση Έδρας: Λεωφόρος Κων. Καραμανλή 42 / T.K. 54639 / Θεσσαλονίκη.
Τηλέφωνο: 2310 811918
E-mail: info@bioscoop.gr

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται ο BIOSCOOP είναι μόνο αυτά που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε συγκεκριμένο και σαφώς ορισμένο σκοπό και τη συγκεκριμένη νομική βάση.
Στο πλαίσιο αυτό, η επεξεργασία που λαμβάνει χώρα αφορά τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στο BIOSCOOP σε πραγματικό διαδραστικό χρόνο όταν χρησιμοποιείτε τους επίσημους διαδικτυακούς μας τόπους, τις υπηρεσίες μας ή αλληλεπιδράτε μαζί μας, για παράδειγμα συμπληρώνοντας μια αίτηση ή κάνοντας την εγγραφή σας, όπως:

 • Δεδομένα Ταυτότητας ( Κωδικός χρήστη, Ονοματεπώνυμο)
 • Δεδομένα επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερά και κινητά τηλέφωνα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
 • [ότι άλλο διατηρείτε]

Σε όσες από τις περιπτώσεις η επεξεργασία θεμελιώνεται στη λήψη συγκατάθεσης, ο BIOSCOOP ακολουθεί τις προβλεπόμενες από το Νόμο διαδικασίες για τη λήψη αυτής.

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και την ισχύουσα νομοθεσία, είτε με την έναρξη της σχέσης σας με τον συνεταιρισμό είτε και μεταγενέστερα και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας με νομική βάση:

 • Τη συγκατάθεσή σας, όταν απαιτείται
 • Την εκτέλεση μιας μεταξύ μας σύμβασης
 • Την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων
 • Τη διαφύλαξη έννομου συμφέροντός μας

Ο BIOSCOOP μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, για τους ακόλουθους σκοπούς ανά νομική βάση:

 1. Με τη συγκατάθεσή σας
  • Για ταυτοποίηση και επικοινωνία μαζί σας
 2. Για την εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης σε περίπτωση σύναψης σύμβασης με ο BIOSCOOP ή κατά την προσυμβατική διαδικασία
  • Για την επικοινωνία κατά την προσυμβατική διαδικασία ή κατά την εκτέλεση της σύμβασης
 3. Για την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων
  • Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας, που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία, για τους καταναλωτές και το προσωπικό μας.
  • Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έναντι δημοσίων αρχών και φορέων (Εποπτικές, Ανεξάρτητες, Αστυνομικές, Δικαστικές).
 4. Για λόγους έννομου συμφέροντός μας, ως:
  • Για την ανάπτυξη και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας μέσα από τις δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντά σας.
  • Για τη διαχείριση των παραπόνων σας.
  • Για τη διαχείριση κινδύνων από την αθέτηση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από χορηγητικές συμβάσεις.
  • Για την προστασία και ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής.

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει το προσωπικό του συνεταιρισμού στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων που τους.

Ο BIOSCOOP ενδέχεται να είναι υποχρεωμένη ή δικαιούται να κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε διάφορους τρίτους αποδέκτες όπως:

 • Δημόσιους φορείς
 • Ανεξάρτητες αρχές

υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

Ο BIOSCOOP διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα και μόνον για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας.  Ωστόσο οφείλει να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Για να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπός μας λειτουργεί σωστά, ενδέχεται μερικές φορές να τοποθετήσουμε ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που είναι γνωστό ως cookie στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας. Ένα cookie είναι ένα αρχείο κειμένου που αποθηκεύεται από έναν διακομιστή ιστού σε έναν υπολογιστή ή μια κινητή συσκευή. Το περιεχόμενο ενός cookie μπορεί να ανακτηθεί ή να διαβαστεί μόνο από το διακομιστή που δημιουργεί το cookie. Το κείμενο σε ένα cookie αποτελείται συχνά από αναγνωριστικά, ονόματα τοποθεσιών και ορισμένους αριθμούς και χαρακτήρες. Τα cookies είναι μοναδικά για τα προγράμματα περιήγησης ή τις κινητές εφαρμογές που χρησιμοποιείτε και επιτρέπουν στους ιστότοπους να αποθηκεύουν δεδομένα όπως οι προτιμήσεις σας.

Στον BIOSCOOP εργαζόμαστε καθημερινά για να εξασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε:

 • Υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων.
 • Συλλέγονται αποκλειστικά για συγκεκριμένους και νόμιμους σκοπούς.
 • Είναι επαρκή, σχετίζονται με το σκοπό για τον οποίο τα συλλέγουμε και περιορίζονται στα απαραίτητα.
 • Είναι ακριβή και ενημερωμένα.
 • Διατηρούνται αποκλειστικά εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου και όχι περισσότερο.
 • Τίθενται σε επεξεργασία με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη προστασία τους.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Το δικαίωμα πρόσβασης

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερωθείτε από εμάς για τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε, και να έχετε πρόσβαση σε αυτά.

 • Το δικαίωμα στη διόρθωση δεδομένων

Έχετε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε σε εμάς για να διορθώσουμε τα δεδομένα που είναι ανακριβή ή ελλιπή.

 • Το «δικαίωμα στη λήθη»

Εφόσον δεν μας υποχρεώνει κάποιο νομοθετικό πλαίσιο να διατηρήσουμε τα δεδομένα που διατηρούμε και σχετίζονται με εσάς, μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε.

 • Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε άλλο φορέα.

 • Το δικαίωμα στην εναντίωση και στον περιορισμό της επεξεργασίας

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να αιτηθείτε τη διακοπή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας.

 • Το δικαίωμα άρσης συγκατάθεσης

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή.

Ο BIOSCOOP θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημα που θα υποβάλετε χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται για δύο (2) ακόμα μήνες, εφόσον είναι απαραίτητο λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και το πλήθος των αιτημάτων. Ο συνεταιρισμός θα σας ενημερώσει για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Εάν έχετε υποβάλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωση παρέχεται, εάν είναι δυνατόν, με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν εσείς ζητήσετε κάτι διαφορετικό.

Εφόσον ο BIOSCOOP ικανοποιήσει αίτημά σας α) για περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων σας ή β) για άρνηση επεξεργασίας των δεδομένων σας ή γ) για διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία του συνεταιρισμού και εφόσον αυτά είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή τη συνέχιση και εκτέλεση σύμβασης, τότε αυτό συνεπάγεται αυτοδίκαια είτε την καταγγελία από εσάς της αντίστοιχης σύμβασης ή τη μη δυνατότητα επεξεργασίας του σχετικού σας αιτήματος.

Ο BIOSCOOP έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματός σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εάν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων του ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών του.

Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. Σε περίπτωση, ωστόσο, που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, ο συνεταιρισμός δύναται είτε να επιβάλει εύλογο τέλος, ενημερώνοντάς σας σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αυτά.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας πατήστε εδώ.

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή και έγινε πριν της ανάκλησής της.

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας και τα δικαιώματά σας, μπορείτε να στείλετε email στο info@bioscoop.gr ή να απευθυνθείτε εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Κων. Καραμανλή 42 / T.K. 54639 / Θεσσαλονίκη και θα απαντήσουμε σε αυτές το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από ένα μήνα.

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων του, εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιοδήποτε τρόπο.