ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Όσοι υπογράφουμε παρακάτω ιδρύουμε Κοινωνικό Καταναλωτικό  Συνεταιρισμό που διέπεται από τις διατάξεις της συνεταιριστικής νομοθεσίας (Ν. 1667/1986 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και τους ορισμούς του καταστατικού αυτού.

 

Ο συνιστώμενος με το παρόν Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών του.

 

Η διάρκεια του Συνεταιρισμού είναι απεριόριστη.

Η επωνυμία του Συνεταιρισμού είναι «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».

 

Στις συναλλαγές του ο Συνεταιρισμός θα μπορεί να χρησιμοποιεί τον διακριτικό τίτλο «βιος coop» και “bios coop”.

 

Ο Συνεταιρισμός θα φέρει σφραγίδα στην οποία θα αναγράφεται: Κο.Κα.Συν. Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2012.

Έδρα του Συνεταιρισμού είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού ορίζεται η ακριβής διεύθυνση κατά οδό και αριθμό των γραφείων του Συνεταιρισμού.

 

Με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου ο Συνεταιρισμός μπορεί για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα ή καταστήματα πώλησης οπουδήποτε.

Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η άσκηση δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα καταναλωτικού, μεταφορικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού, περιβαλλοντικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, με βάση τις αρχές της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και της άμεσης δημοκρατίας. Ειδικότερα είναι προσανατολισμένος στην προμήθεια τοπικών και εγχώριων, κατά προτίμηση, προϊόντων και υπηρεσιών εξαιρετικής ποιότητας και χαμηλής τιμής, προκειμένου να συμβάλλει στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της αντίστοιχης παραγωγής, ταυτόχρονα με την κάλυψη των αναγκών των μελών του σε αγαθά και υπηρεσίες με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού μετά από εξέταση των οικονομικών παραμέτρων και δυνατοτήτων του Συνεταιρισμού, αποφασίζει και συγκεκριμενοποιεί στο πλαίσιο των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για το Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο, το είδος και την έκταση της κάθε φορά ασκούμενης δραστηριότητας, αντικείμενο της οποίας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μπορεί να είναι η προμήθεια αγαθών για την κάλυψη βιοτικών και άλλων αναγκών των μελών του, η παροχή στα μέλη καταναλωτικών πληροφοριών, η διάθεση προϊόντων των μελών του, η συνεταιριστική, επαγγελματική, πολιτιστική και περιβαλλοντική εκπαίδευση, καθώς και η παροχή υπηρεσιών προς ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών των μελών του.

 

Ο Συνεταιρισμός έναντι του Δημοσίου, δημοσίων οργανισμών, οργανισμών της Δημοτικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και των νομικών τους προσώπων τυγχάνει της ειδικής μεταχείρισης που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

Για την επίτευξη του σκοπού του ο Συνεταιρισμός μπορεί:
 
α)    Να προμηθεύεται και διαθέτει προς πώληση κάθε είδους προϊόντα και αγαθά.
β)    Να παρέχει υπηρεσίες στα μέλη του και προς τρίτους.
γ)    Να εκτελεί για λογαριασμό τρίτων, ιδιαίτερα αντίστοιχων κοινωνικών οργανώσεων, κάθε είδους έργο (προμηθευτικό, μεταφορικό κλπ.).
δ)    Να συμμετέχει σε κάθε είδους κοινωνική επιχείρηση, εφόσον η συμμετοχή αυτή επιτρέπεται από τις ειδικές κατά περίπτωση διατάξεις, όπως ενδεικτικά σε: Εθνικές και Ευρωπαϊκές Οργανώσεις του ιδίου Σκοπού, Κοινοπραξίες, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, Ανώνυμες Εταιρείες και Δημοτικές Επιχειρήσεις.
ε)    Να συμμετέχει σε αναπτυξιακά προγράμματα, σε επιδοτούμενα προγράμματα ή να συμμετέχει με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες στην πραγματοποίησή ταυτόσημων ή ομοειδών σκοπών και να συνεργάζεται μέσω κοινοπραξιών ή προγραμματικών συμβάσεων με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρείες ή άλλες ενώσεις κάθε τύπου, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη δραστηριοτήτων συναφών με αυτές του παρόντος συνεταιρισμού.
στ)   Να αναπτύσσει στα πλαίσια της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας κάθε δραστηριότητα στην οποία μπορεί να ανταποκριθεί και συντελεί στην ωφέλεια των μελών του από τη συλλογική προμήθεια καταναλωτικών αγαθών, προερχομένων ιδιαίτερα από την τοπική και εγχώρια παραγωγή, καθώς και υπηρεσιών που ιδίως παρέχονται από συνεργατικές   μορφές της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.
 ζ)    Με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου ο Συνεταιρισμός μπορεί για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα ή καταστήματα πώλησης οπουδήποτε.
 η)    Ο Συνεταιρισμός ενσωματώνει στις αρχές και αξίες λειτουργίας του τις ιδέες της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ), της Άμεσης Δημοκρατίας, της αυτοβοήθειας, της αυτοευθύνης, της δημοκρατίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της εντιμότητας, της ειλικρίνειας, της κοινωνικής ευθύνης, της μέριμνας για τους άλλους, της εθελοντικής και ανοικτής συμμετοχής, χωρίς διακρίσεις εθνικές, κοινωνικές, φυλετικές, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, πολιτικές ή θρησκευτικές.
θ)     Ο Συνεταιρισμός λειτουργεί και με βάση τις ρυθμίσεις του N. 4430/2016 για τους φορείς ΚΑΛΟ, αναπτύσσει δραστηριότητες συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, όπως ορίζονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 2, μεριμνά για την πληροφόρηση και τη συμμετοχή των μελών του, εφαρμόζει δημοκρατικό σύστημα λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με την αρχή ένα μέλος μία ψήφος, δεν διανέμει κέρδη αλλά επενδύει τα έσοδά του για την εξυπηρέτηση των στόχων του, επιδιώκει ποσοστό τουλάχιστον 5% να διατίθεται για τον σχηματισμό αποθεματικού, αποβλέπει στην ενδυνάμωση των δραστηριοτήτων του και τη μεγιστοποίηση της παραγόμενης κοινωνικής ωφέλειας μέσω της οριζόντιας και ισότιμης δικτύωσης με άλλους φορείς ΚΑΛΟ, τηρεί Μητρώο Εθελοντών και γενικώς δραστηριοποιείται παρακολουθώντας και υλοποιώντας τις ρυθμίσεις της νομοθεσίας που αφορά τις ΑΜΚΕ και τους φορείς ΚΑΛΟ.

Η συμμετοχή στο Συνεταιρισμό είναι ανοιχτή χωρίς διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων κλπ. Η είσοδος νέου μέλους γίνεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καταβολή της καθορισμένης μερίδας και εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

Το μέλος χάνει την ιδιότητά του μετά από οικειοθελή αποχώρηση, αποβολή του από το Συνεταιρισμό ή θάνατο.

 

Μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα τα οποία υποστηρίζουν τους σκοπούς του Συνεταιρισμού καθώς και οι εργαζόμενοι σ’ αυτόν.

 

Μέλη του συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα που δεν τελούν υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και είναι διαχειριστές της περιουσίας τους.

Για την εγγραφή μέλους στο Συνεταιρισμό, μετά τη σύστασή του, απαιτείται υποβολή από τον ενδιαφερόμενο γραπτής αίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο αποφασίζει για την αποδοχή της στην πρώτη του συνεδρίαση.
 
Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ). Η ιδιότητα του μέλους του Συνεταιρισμού αποκτάται από τον χρόνο λήψης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την αποδοχή της αίτησης. Ειδικά για τη συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και ανάδειξη τους σε όργανα διοίκησης ή ελέγχου του Συνεταιρισμού, απαιτείται να έχει προηγηθεί η έγκριση της εγγραφής των νέων μελών από τη Γενική Συνέλευση.
 
Στην περίπτωση μη αποδοχής από το Διοικητικό Συμβούλιο αίτησης εγγραφής μέλους, αποφασίζει επί του θέματος της εγγραφής ή μη η Γενική Συνέλευση. Η σχετική απόφασή της κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη των εργασιών της. Κατά της απόφασης αυτής, επιτρέπεται προσφυγή στο Ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο Συνεταιρισμός, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της.
 1. Τα μέλη μπορούν να αποχωρήσουν από τον Συνεταιρισμό τουλάχιστο τρία χρόνια μετά την εγγραφή τους, εφόσον υποβάλουν γραπτή δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη της οικονομικής χρήσης, ήτοι έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επιτρέψει την αποχώρηση μελών πριν από τη συμπλήρωση του παραπάνω χρονικού διαστήματος.
 3. Μέλος του Συνεταιρισμού διαγράφεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στην περίπτωση που συστηματικά παραβαίνει τις υποχρεώσεις του και με τη συμπεριφορά του βλάπτονται τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού.
 4. Η συνεταιριστική μερίδα μπορεί να μεταβιβαστεί με απλή απόφαση του Δ.Σ. προς άλλο μέλος μιας οικογένειας.
 5. Σε περίπτωση θανάτου μέλους του συνεταιρισμού, η συνεταιριστική μερίδα κληρονομείται στους νόμιμους κληρονόμους του θανόντος.

Μεταβίβαση της μερίδας προς τρίτο γίνεται πάντα με τη διαδικασία της εισδοχής νέων μελών.

 

Στα αποχωρούντα κατά τα ανωτέρω μέλη αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα που εισέφεραν το αργότερο τρεις (3) μήνες από την έγκριση του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγινε η αποχώρηση.

 1. Το κάθε μέλος του Συνεταιρισμού έχει δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα μίας (1) ψήφου ανεξάρτητα από τις συνεταιριστικές μερίδες που κατέχει και να εκλέγει και εκλέγεται υπό τους όρους του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου.
 2. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ζητεί πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού και να λαμβάνει με δικές του δαπάνες αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης.
 3. Κάθε μέλος έχει αναλογικό δικαίωμα επί των καθαρών πλεονασμάτων κάθε οικονομικής χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος Καταστατικού και στο προϊόν της εκκαθάρισης.

Η συμμετοχή των μελών στα όργανα του Συνεταιρισμού και στις Επιτροπές που συστήνουν η Γ.Σ. των μελών ή το Δ.Σ. είναι εθελοντική και δεν προβλέπεται για το έργο της αποζημίωση.

 1.  
 1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
 • Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και να συνεργάζονται στη λειτουργία του Συνεταιρισμού και να απέχουν από ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντά του.
 • Να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού, να ακολουθούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και των άλλων οργάνων του Συνεταιρισμού και να προστατεύουν τα συμφέροντά του.
 1. Τα μέλη ευθύνονται για τα χρέη του Συνεταιρισμού προς τρίτους μέχρι το ποσό της συνεταιριστικής τους μερίδας.
 2. Ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. των μελών με πλειοψηφία των 4/5 των παρόντων, εφόσον συγκροτείται απαρτία, είναι δυνατό να προβλέπεται ειδική εισφορά των μελών για την αγορά περιουσιακών στοιχείων.
 1.  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Οικονομικά Θέματα
Το κεφάλαιο του Συνεταιρισμού σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται σε επόμενα άρθρα αποτελείται από:
α.    Τις συνεταιριστικές μερίδες
β.    Το τακτικό αποθεματικό
γ.    Το έκτακτο αποθεματικό
δ.    Τους ατομικούς λογαριασμούς των εργαζομένων και των μελών.
Οι πόροι του Συνεταιρισμού προέρχονται από:
α.    Επιχορηγήσεις από Κρατικούς Φορείς και Οργανισμούς ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή Διεθνείς Οργανισμούς, εφ΄ όσον δεν περιορίζουν την αυτόνομη λειτουργία του και την επίτευξη των σκοπών του.
β.    Κληροδοτήματα, δωρεές και παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων, εφόσον δεν περιορίζουν την αυτόνομη λειτουργία του και την επίτευξη των σκοπών του.
γ.    Έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων του και την αξιοποίηση περιουσιακών του στοιχείων.
 1. Κάθε μέλος εγγράφεται με μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα το ύψος της οποίας ορίζεται σε εκατόν πενήντα ευρώ (150€). Ο ανώτατος αριθμός μερίδων που μπορεί να έχει ένα μέλος είναι 100.
 2. Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλα τα μέλη του συνεταιρισμού.
 3. Η μεταβίβαση συνεταιριστικής μερίδας σε τρίτο γίνεται με τους όρους του άρθρου 8 παρ. 4. Όλες οι μερίδες του Συνεταιρισμού καταχωρούνται στο οικείο μητρώο συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου της έδρας του Συνεταιρισμού.
 4. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση για χρέη των μελών προς τρίτους, η συνεταιριστική μερίδα και τυχόν προϊόντα της παραγωγής των μελών από την παράδοσή τους στο Συνεταιρισμό για πώληση, διάθεση, μεταποίηση και επεξεργασία. Επίσης δεν επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του Συνεταιρισμού ως τρίτου, χρημάτων που έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύματα ως δάνειο για Λογαριασμό μέλους του και απαιτήσεων για παροχές σε είδος του Συνεταιρισμού προς τα μέλη του.
 1. Για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παρακρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών πλεονασμάτων κάθε χρήσης μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού.
 2. Η παρακράτηση για τακτικό αποθεματικό δεν είναι υποχρεωτική όταν το ύψος αυτού έχει εξισωθεί με την συνολική αξία των συνεταιριστικών μερίδων.
 3. Επιπλέον της παραπάνω παρακράτησης στο τακτικό αποθεματικό περιέρχεται και κάθε άλλο έσοδο για το οποίο δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη.
Το έκτακτο αποθεματικό είναι το κεφάλαιο που δημιουργείται με σκοπό να καταστήσει τον Συνεταιρισμό οικονομικά ανεξάρτητο και για το σχηματισμό του παρακρατείται το ένα δέκατο (1/10) των καθαρών πλεονασμάτων της χρήσης, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και χρησιμοποιείται κατά βάση για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και εργασιών του Συνεταιρισμού, ή προστίθενται τυχόν επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις που εισφέρονται για το σκοπό αυτό κατά το άρθρο 12 του καταστατικού αυτού.
 1. Η διαχειριστική χρήση είναι ετήσια και αρχίζει την 1-1 και λήγει την 31-12 κάθε έτους. Κατ’ εξαίρεση η πρώτη χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση του Συνεταιρισμού και λήγει την 31-12-2013.
 2. Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει τον Ισολογισμό, το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και τον Προϋπολογισμό και τους υποβάλλει στο Εποπτικό Συμβούλιο για έλεγχο τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημέρα σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δημοσιεύσει περίληψη του Ισολογισμού σε μια τουλάχιστον εκδιδόμενη στην έδρα του καθημερινή εφημερίδα.
 3. Το Εποπτικό Συμβούλιο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή των παραπάνω στοιχείων συντάσσει αναλυτική έκθεση ελέγχου.
 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει τον ελεγχθέντα από το Εποπτικό Συμβούλιο, Ισολογισμό, Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και Προϋπολογισμό για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, υποχρεούμενο να έχει στη διάθεση των μελών αντίγραφά τους, τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησής της.
 1. Μετά την αφαίρεση των αποθεματικών, πραγματοποιείται περιορισμένη διανομή του καθαρού πλεονάσματος στους εργαζόμενους και τα μέλη, σύμφωνα με τις προβλέψεις του καταστατικού αυτού.
 2. Αν στο τέλος κάποιας χρήσης προκύψει ζημία, αυτή καλύπτεται είτε με επιβάρυνση των μελών κατ’ αναλογία από τις συνεταιριστικές τους μερίδες είτε από το έκτακτο Αποθεματικό και αν αυτό δεν επαρκεί από το Τακτικό Αποθεματικό. Αν ούτε αυτό επαρκεί η ζημία καλύπτεται από τους ατομικούς λογαριασμούς των εργαζομένων και των μελών.
 1. Ο Συνεταιρισμός τηρεί τα ακόλουθα βιβλία :
  α)    Βιβλίο εσόδων – εξόδων, νόμιμα θεωρημένο από την αρμόδια φορολογική αρχή.
  β)    Ημερολόγιο, βιβλίο απογραφής κινητής και ακίνητης περιουσίας και βιβλίο αλληλογραφίας (πρωτόκολλο),
  γ)    Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.
  δ)    Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου,
  ε)    Βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων.
  στ)  Βιβλίο Μητρώου Μελών του Συνεταιρισμού στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά, η ημερομηνία εγγραφής, τα στοιχεία ταυτότητας των μελών, και η ημερομηνία αποχώρησης ή διαγραφής των μελών.
  ζ)    Βάση δεδομένων ατομικών λογαριασμών των εργαζομένων και των μελών.
  Η ισχύουσα λίστα μελών, όπως εγκρίνεται από την Γ.Σ. κάθε φορά, υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Η Δομή και η Λειτουργία του Συνεταιρισμού εφαρμόζουν την συνεργατική-συνεταιριστική δημοκρατική αρχή «ένα πρόσωπο-μια ψήφος». Η διοίκηση και ο έλεγχος του Συνεταιρισμού είναι υπόθεση των μελών του. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και το Εποπτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) εκλέγονται και ανακαλούνται από τη Γενική Συνέλευση. Την πορεία του τριετούς και του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου, που υποβάλλει το Δ.Σ. και εγκρίνει η ετήσια τακτική Γ.Σ., παρακολουθεί αδιάλειπτα το Ε.Σ.
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού και αποφασίζει για όλα τα θέματα που τον αφορούν.
 
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μια φορά το χρόνο, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσα σε έξη (6) μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης.
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα όποτε τη συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσει, ορίζοντας συγχρόνως και το θέμα για συζήτηση, το Εποπτικό Συμβούλιο ή τα 2/10 των μελών.
 
Η πρόσκληση αναγράφει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα που θα συνέλθει η Συνέλευση και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη δεκατέσσερις τουλάχιστον ημέρες πριν από τη μέρα της γενικής συνέλευσης με κάθε πρόσφορο μέσο.
 
Αν το διοικητικό συμβούλιο δεν συγκαλέσει τη γενική συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την υποβολή της αίτησης του εποπτικού συμβουλίου ή των μελών, τη σύγκληση διατάζει το ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, ύστερα από αίτησή τους, εκτός αν κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος.
 
Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται τα μισά τουλάχιστο μέλη του Συνεταιρισμού. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφ’ όσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον των μελών. Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όσα μέλη και αν παρίστανται, ο αριθμός των οποίων στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερος των πενήντα.
 
Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγεται από τα μέλη ο πρόεδρος και ο γραμματέας της Γ. Συνέλευσης. Έως την εκλογή του προέδρου τα καθήκοντα του ασκεί ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή, αν αυτός απουσιάζει, ο αντιπρόεδρος ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή, αν δεν παραβρίσκεται κανείς, ένας αντιπρόσωπος που υποδεικνύεται από τη συνέλευση. Ο πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της συνέλευσης και ο γραμματέας τηρεί τα πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και από τον ίδιο. Στη συνέλευση μπορεί να παρίστανται αντιπρόσωποι ελληνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών δικτύων κοινωνικών – καταναλωτικών συνεταιρισμών. Η γενική συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Αν παρίστανται τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των μελών, η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση. Στην περίπτωση αυτή η συζήτηση για τα θέματα αυτά αναβάλλεται υποχρεωτικά αν το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) των παρισταμένων μελών. Η ψηφοφορία γίνεται όπως ορίζει το παρόν καταστατικό.
 
Ειδικά για αρχαιρεσίες, παροχή εμπιστοσύνης, απαλλαγή από ευθύνη, έγκριση απολογισμού και ισολογισμού και για προσωπικά θέματα, η ψηφοφορία είναι μυστική. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και εποπτικού συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στα θέματα απαλλαγής από την ευθύνη τους.
 
Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης υπάγονται ιδίως:
 
α)    Η τροποποίηση του καταστατικού.
β)    Η συγχώνευση, η διάλυση και η αναβίωση του Συνεταιρισμού.
γ)    Η έγκριση των ειδικών κανονισμών.
δ)    Η απόφαση για συμμετοχή σε Ένωση Συνεταιρισμών και η αποχώρηση από αυτήν.
ε)    Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του Συνεταιρισμού, ανάλογα με τους σκοπούς του, ιδίως της από κοινού παροχής αγαθών και υπηρεσιών με άλλους κοινωνικούς συνεταιρισμούς.
στ)  Η έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης.
ζ)    Η εκλογή και η απαλλαγή κάθε ευθύνης του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου καθώς και των αντιπροσώπων του Συνεταιρισμού σε δευτεροβάθμιους Κ.Σ. του αυτού σκοπού.
η)    Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση έκτακτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων.
 
Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών που ψήφισαν.
 
Απόφαση της γενικής συνέλευσης αντίθετη στο νόμο ή στο καταστατικό είναι άκυρη. Την ακυρότητα κηρύσσει το δικαστήριο, αν εγείρει σχετική αγωγή ένα μέλος που δε συμφώνησε ή οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Η αγωγή αποκλείεται όταν περάσει ένας μήνας από τότε που πάρθηκε η απόφαση. Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα ισχύει έναντι όλων.
 
Η γενική συνέλευση μπορεί με απόφαση της να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα του εδαφ. ε’ του άρθρου αυτού στο διοικητικό συμβούλιο.
Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή του σκοπού ή της έδρας του Συνεταιρισμού, τη μεταβολή του ποσού της μερίδας ή της ευθύνης των μελών, τον αποκλεισμό του μέλους, την παράταση, τη διάλυση, την αναβίωση, τη συγχώνευση ή τη μεταβολή του τρόπου διανομής των πλεονασμάτων και την ανάκληση και αντικατάσταση μελών του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου και των αντιπροσώπων του Συνεταιρισμού στα όργανα συμμετοχής του. Η Γ. Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σ’ αυτήν τα δύο τρίτα των μελών. Στα θέματα του άρθρου αυτού απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των τεσσάρων πέμπτων των μελών που συγκροτούν την απαρτία της γενικής συνέλευσης.
Τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών των οργάνων του Συνεταιρισμού διενεργεί Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μελών και αποτελείται από επτά (7) τουλάχιστον μέλη.
Η εκλογή των μελών του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, αποκλειομένων των συνδυασμών, και υποψηφιότητες οι οποίες αναγράφονται με αλφαβητική σειρά. Τα μέλη μπορούν να ψηφίζουν υποψηφίους μέχρι το 20% του αριθμού των εκλεγομένων, με σταυρό που σημειώνεται δίπλα στο όνομα κάθε υποψήφιου.
 
Ψηφοδέλτια, που δεν έχουν σταυρό προτίμησης είναι λευκά. Ψηφοδέλτια που έχουν σταυρούς περισσότερους από το 20% του αριθμού των συμβούλων που εκλέγονται, είναι άκυρα.
 
Η σειρά των εκλεγομένων συμβούλων προκύπτει από τον αριθμό των σταυρών που έλαβαν, αρχίζοντας από τον πρώτο σε σταυρούς. Οι μη εκλεγέντες είναι  επιλαχόντες.

Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

 

Με πρόσκληση του/της συμβούλου που πλειοψήφησε το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον/την πρόεδρο, τον/την αντιπρόεδρο, τον/την γραμματέα, τον/την ταμία και τα άλλα μέλη του, που έχουν την ευθύνη για καθήκοντα που προβλέπει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Συνεταιρισμού. Το διοικητικό συμβούλιο μέσα σ’ ένα μήνα πρέπει να δηλώσει την εκλογή του για καταχώριση στο προβλεπόμενο από το σχετικό νόμο Μητρώο.

 

Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δύο χρόνια. Μέλος του ΔΣ μπορεί να είναι κάποιος/α μέχρι δύο συνεχόμενες θητείες. Εφόσον μεσολαβεί κενό μιας τουλάχιστον θητείας, μπορεί να διατελέσει και πάλι μέλος του ΔΣ μέχρι δύο συνεχόμενες θητείες κοκ.

 

Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστο μία φορά το μήνα και σε έκτακτη όταν το συγκαλέσει ο πρόεδρος ή το ζητήσουν τρία (3) τουλάχιστο μέλη. Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Εκπροσώπηση μέλους δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του προέδρου. Οι αποφάσεις καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

 

Μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις ούτε έχει δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν άμεσα αυτό, ή συγγενή πρώτου βαθμού.

 

Το Δ.Σ. υποβάλλει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση τριετές και ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο, που εγκρίνει η Γ.Σ. Κάθε τρίμηνο σε ανοιχτή συγκέντρωση των μελών ανακοινώνονται από το Δ.Σ. τα αποτελέσματα του συνεταιρισμού προς όλα τα μέλη, γίνεται σύγκριση στόχων-αποτελεσμάτων, αξιολόγηση, και λαμβάνονται αποφάσεις διορθωτικών ενεργειών, οι οποίες, σε περιπτώσεις σοβαρών αποκλίσεων, μπορεί να απαιτήσουν και τη σύγκλιση έκτακτης Γ.Σ., υπό την προϋπόθεση ότι είναι παρόντα άνω των 50 μελών ή σε κάθε περίπτωση το απαιτήσουν τουλάχιστο 50 παρόντα μέλη.

 

Το διοικητικό συμβούλιο υλοποιεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και εκπροσωπεί τον Συνεταιρισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

 

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες του ή να αναθέτει ειδικά καθήκοντα σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε εργαζόμενο του Συνεταιρισμού.

 

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να καταβάλλουν την επιμέλεια που καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις κατά τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την ημέρα εκλογής του, υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προς συζήτηση και έγκριση Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας του Συνεταιρισμού.

 

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρείς συνεχόμενες συνεδριάσεις του Δ.Σ. αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Σε περίπτωση που το μέλος που αντικαταστάθηκε είχε ειδικά καθήκοντα με βάση το καταστατικό και τον κανονισμό λειτουργίας (πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γραμματέας, ταμίας κλπ.), το Δ.Σ. επανεκλέγει μέλος του, το οποίο θα ασκεί αυτά τα ειδικά καθήκοντα.

 1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

α)    Φροντίζει για την καλή λειτουργία των Υπηρεσιών του Συνεταιρισμού.

β)    Προωθεί ή πραγματοποιεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και φροντίζει για την εκτέλεση των εργασιών του Συνεταιρισμού, σύμφωνα με το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και ευθύνεται για την ακριβή τήρησή τους.

γ)    Φροντίζει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ)    Επιβλέπει την ταμειακή και λογιστική υπηρεσία.

ε)    Επιβλέπει μαζί με τον Ταμία και ελέγχει με μονογραφή τη σύνταξη των μηνιαίων καταστάσεων του Ταμείου, οι οποίες υποβάλλονται και στο Εποπτικό Συμβούλιο, καθώς και του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων του έτους και την υποβολή τους στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ)  Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις και φροντίζει για την αποστολή των προσκλήσεων για τις Γενικές Συνελεύσεις 

ζ)    Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 

η)    Εκθέτει την κατάσταση του Συνεταιρισμού και τη δράση του Διοικητικού Συμβουλίου στις Γενικές Συνελεύσεις.

θ)    Δίνει προς την Εποπτεύουσα Αρχή, το Εποπτικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές όλες τις πληροφορίες, που ζητούνται απ’ αυτούς. 

 

Τον Πρόεδρο που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Συνεταιρισμού.

 

 1. Ο Γραμματέας ενδεικτικά: 

α)    Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία συνυπογράφει με τον Πρόεδρο.

β)    Συντάσσει την αλληλογραφία και όλα τα έγγραφα του Συνεταιρισμού, καθώς και τα εντάλματα πληρωμών.

γ)    Έχει την Διεύθυνση των Γραφείων του Συνεταιρισμού και του Αρχείου.

δ)    Προΐσταται του βοηθητικού προσωπικού του Συνεταιρισμού και ρυθμίζει τις εργασίες του.

 

Σε περίπτωση απουσίας του Γραμματέα,  αυτός αναπληρώνεται από Σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

 1. Ο Ταμίας εκτελεί την ταμειακή εργασία σύμφωνα με το Καταστατικό και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα έχει τα εξής καθήκοντα:

α)    Φροντίζει για την είσπραξη των διαφόρων οφειλών των μελών του Συνεταιρισμού προς αυτόν και κάθε οφειλής γενικά προς τον Συνεταιρισμό, καθώς και των διαφόρων οφειλών προς το Συνεταιρισμό

β)    Ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή, σύμφωνα με ένταλμα υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

γ)    Εκτελεί κάθε σχετική προς την Υπηρεσία του απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ)    Φυλάσσει το περιεχόμενο του Ταμείου,  τα χρηματόγραφα και τα αποδεικτικά έγγραφα.

ε)    Συντάσσει τις μηνιαίες καταστάσεις του Ταμείου και καταρτίζει με τον Λογιστή ή τον Γραμματέα τον ετήσιο Ισολογισμό.

στ)  Δίνει όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ζ)    Καταθέτει σε λογαριασμό καταθέσεων του Συνεταιρισμού στο Υποκατάστημα Τράπεζας με την οποία συναλλάσσεται ο Συνεταιρισμός, κάθε ποσό που υπερβαίνει τις τρέχουσες ανάγκες του Συνεταιρισμού, σε μετρητά ποσό έως 1.000 χίλια ευρώ,  το οποίο μπορεί να προσαυξάνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι το διπλάσιο.

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί τα καθήκοντα του Ταμία να ανατεθούν σε εργαζόμενο του Συνεταιρισμού.

Το εποπτικό συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη και εκλέγεται με όμοιο τρόπο όπως και το Δ.Σ. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να μετέχει και στο διοικητικό και στο εποπτικό συμβούλιο. Τα μέλη του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου δεν επιτρέπεται να έχουν μεταξύ τους συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού.
 
Μέλος του ΕΣ μπορεί να είναι κάποιος/α μέχρι δύο συνεχόμενες θητείες. Εφόσον μεσολαβεί κενό μιας τουλάχιστον θητείας, μπορεί να διατελέσει και πάλι μέλος του ΕΣ μέχρι δύο συνεχόμενες θητείες κοκ.
 
Με πρόσκληση του/της συμβούλου που πλειοψήφησε το εποπτικό συμβούλιο συνέρχεται και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον/την πρόεδρο, τον/την αντιπρόεδρο, τον/την γραμματέα, και τα άλλα μέλη του, που έχουν την ευθύνη για καθήκοντα που προβλέπει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Συνεταιρισμού.
 
Το εποπτικό συμβούλιο ελέγχει τις πράξεις του διοικητικού συμβουλίου και την τήρηση των διατάξεων του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης.
 
Το εποπτικό συμβούλιο παρακολουθεί αδιάλειπτα την πορεία του τριετούς και του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου. Έχει δικαίωμα και καθήκον να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείων του συνεταιρισμού, να διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού. Για τη διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου μπορεί να διορίσει έως τρεις ειδικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες.
 
Το εποπτικό συμβούλιο αν διαπιστώσει παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης ή παρατυπίες ως προς τη διαχείριση, υποδεικνύει στο διοικητικό συμβούλιο την επανόρθωση τους και συγκαλεί τη γενική συνέλευση, όταν θεωρεί ότι πρόκειται για σοβαρές παραβάσεις ή παρατυπίες που μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού.
Τα τυχόν πλεονάσματα ο Συνεταιρισμός τα διαχειρίζεται με βάση την αρχή «η εργασία υπερέχει του κεφαλαίου ως κύριος φορέας μετασχηματισμού της κοινωνίας, γι΄ αυτό στους εργαζόμενους και τα μέλη κατανέμεται ο παραγόμενος πλούτος. Το κεφάλαιο αναγνωρίζεται ως εργαλείο ανάπτυξης όμως πάντα είναι υποδεέστερο της εργασίας».
 
Με βάση την αρχή αυτή ο Συνεταιρισμός εφαρμόζει ένα σύστημα εσωτερικών ατομικών λογαριασμών των εργαζομένων και των μελών, στους οποίους κατανέμει μέχρι το 70% των καθαρών πλεονασμάτων. Από το ποσό αυτό μέχρι το 35% μπορεί να διανέμεται από τη μια στους εργαζόμενους , και από την άλλη στα μέλη ανάλογα με τις συναλλαγές τους με τον Συνεταιρισμό, και ανάλογα με τα αποτελέσματα. Το υπόλοιπο, τουλάχιστο το 65%, παραμένει στον Συνεταιρισμό για την εκπλήρωση των σκοπών του. Όλα τα παραπάνω ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας.
 
Όταν κάποιος εργαζόμενος ή μέλος φεύγει από τον Συνεταιρισμό, παίρνει τα χρήματά του, μαζί με το 75% των πλεονασμάτων που απέφεραν στον Συνεταιρισμό, ενώ ένα 25% παρακρατείται για ανάπτυξη και επενδύσεις.
 
Το σύστημα αυτό επιτρέπει στο Συνεταιρισμό να κεφαλαιοποιεί άνω του 60% των ετήσιων πλεονασμάτων του και να το αξιοποιεί κυρίως για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την συνεχή ενίσχυση της τοπικής κοινότητας, στην οποία αυτός λειτουργεί.
 
Ειδικό αποθεματικό προβλέπεται για την πραγματοποίηση κοινωνικών, περιβαλλοντικών, εκπαιδευτικών και άλλων δράσεων του Συνεταιρισμού με σκοπό την υποστήριξη των μελών του και των κατοίκων της περιοχής λειτουργίας του.
 
Τα προβλεπόμενα της παραγράφου αυτής ρυθμίζονται λεπτομερέστερα από τον Κανονισμό Λειτουργίας.

Ο Συνεταιρισμός αντιπροσωπεύει μια συνολική προσέγγιση στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών. Γι’ αυτό προβλέπει  και ένα επιπλέον επίπεδο τους “δευτεροβάθμιους συνεταιρισμούς” που ασχολούνται με την έρευνα, την καινοτομία, τη χρηματοδότηση, την τεχνική υποστήριξη, την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, τις καταναλωτικές ανάγκες κλπ., οι οποίοι μπορούν να αναπαράγουν την κουλτούρα του συνεργατισμού-συνεταιρισμού στις βασικές δραστηριότητες της καθημερινότητας. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να συμμετέχει σε Ένωση Κοινωνικών – Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του αυτού ή παρεμφερούς σκοπού.

Τα μέλη και οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται πάνω στις Συνεταιριστικές αρχές και τις αξίες της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Εκπαιδεύονται επίσης σε επαγγελματικά , περιβαλλοντικά, κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα.
 
Για το σκοπό της εκπαίδευσης διατίθεται σε ετήσια βάση συγκεκριμένο τμήμα του προϋπολογισμού του Συνεταιρισμού.
 1. Ο Συνεταιρισμός διαλύεται:

α)    Αν αποφασίσει η γενική συνέλευση.

β)    Αν κηρυχτεί σε πτώχευση.

 

Η διάλυση καταχωρίζεται στο μητρώο συνεταιρισμών του ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.

 

 1. Τη διάλυση του Συνεταιρισμού ακολουθεί η εκκαθάριση. Αν ο Συνεταιρισμός κηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθείται η διαδικασία του εμπορικού νόμου. Την εκκαθάριση διενεργεί το εποπτικό συμβούλιο. Ο Συνεταιρισμός λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη διάλυσή του, εφ’ όσον διαρκεί η εκκαθάριση. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις, και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη του Συνεταιρισμού. Το υπόλοιπο διανέμεται στα μέλη ανάλογα με τις μερίδες τους.
 2. Αν ο Συνεταιρισμός διαλυθεί λόγω λήξης της διάρκειάς του ή λόγω της πτώχευσής του, η οποία όμως ανακλήθηκε ή περατώθηκε με συμβιβασμό, είναι δυνατή η αναβίωση του με απόφαση της γενικής συνέλευσης που καταχωρίζεται στο μητρώο του ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.
 3. Ο Συνεταιρισμός μπορεί να συγχωνευτεί με άλλο ή άλλους Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς, υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος Συνεταιρισμός θα έχει το χαρακτήρα και τους σκοπούς του Συνεταιρισμού. Για τη συγχώνευση απαιτείται απόφαση των γενικών συνελεύσεων και καταχώρηση του νέου καταστατικού, το οποίο δεν μπορεί να αναιρεί τις βασικές διατάξεις του παρόντος, στο μητρώο συνεταιρισμών του ειρηνοδικείου εκείνου, στην περιφέρεια του οποίου θα έχει την έδρα του ο μετά τη συγχώνευση κοινωνικός συνεταιρισμός. Από την καταχώριση αυτή ο νέος κοινωνικός συνεταιρισμός υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συνεταιρισμών που συγχωνεύτηκαν. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται απ’ αυτόν χωρίς διακοπή.
 1. Αν ο Συνεταιρισμός αδυνατεί να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ή αν κατά τη σύνταξη του ισολογισμού διαπιστωθεί ότι το παθητικό υπερβαίνει το ενεργητικό κατά το ένα τρίτο του συνολικού ποσού της ευθύνης όλων των μελών, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τη γενική συνέλευση με θέμα την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα μέλη. Στη γενική συνέλευση υποβάλλεται ισολογισμός και έκθεση του διοικητικού συμβουλίου για την περιουσιακή κατάσταση του Συνεταιρισμού και την προτεινόμενη έκτακτη εισφορά.
 2. Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στα μέλη αν το αποφασίσει η γενική συνέλευση με αυξημένη απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών. Πίνακας για τις έκτακτες εισφορές που επιβλήθηκαν και τις τυχόν καθυστερούμενες τακτικές εισφορές υποβάλλεται αμέσως από το διοικητικό συμβούλιο στο ειρηνοδικείο και κηρύσσεται απ’ αυτό εκτελεστός.
 3. Ο Συνεταιρισμός κηρύσσεται σε πτώχευση στις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου:
 • Με αίτηση οποιουδήποτε δανειστή, αν το διοικητικό συμβούλιο δε συγκαλεί τη γενική συνέλευση για την επιβολή έκτακτης εισφοράς.
 • Με αίτηση του Συνεταιρισμού ή οποιουδήποτε δανειστή, αν η επιβολή έκτακτης εισφοράς αποτύχει. Αρμόδιο για την πτώχευση δικαστήριο είναι το ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης. Καθήκοντα εισηγητή δικαστή εκτελεί ο ειρηνοδίκης. Σύνδικος διορίζεται αυτός που υποδεικνύει η πλειοψηφία των πιστωτών, εκτός αν σπουδαίος λόγος δεν το επιτρέπει.

Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από 32 άρθρα, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και έγινε ανεπιφύλακτα αποδεκτό από τους συμβαλλόμενους, υπεγράφη από αυτούς, προκειμένου να κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ και να δημοσιευθεί σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου, στα σχετικά βιβλία του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.