Σάββατο, 23 Μαρτίου 2013

Το 1ο σεμινάριο του "Βίος Coop"

   Το 1ο σεμινάριο, που απευθυνόταν στα μέλη των Ανοικτών Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας του Κοινωνικού Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Θεσσαλονίκης "Βίος Coop", διοργανώθηκε από την Ανοικτή Επιτροπή Εκπαίδευσης - Κατάρτισης του "Βίος Coop" στις 23 και 24 Φεβρουαρίου 2013 σε αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.
   Το 1ο σεμινάριο παρακολούθησαν συνολικά 43 άτομα συμμετέχοντας ενεργά στις συζητήσεις, που ακολούθησαν τις εισηγήσεις και στο τέλος, ακολούθησε η συμπλήρωση ερωτηματολογίου διαμορφωτικής αξιολόγησης του σεμιναρίου, της οποίας τα συμπεράσματα είναι πολύ θετικά.
    Τα σεμινάρια του "Βίος Coop" στοχεύουν στην προώθηση της εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και πληροφόρησης των μελών στις ιδέες, αξίες και αρχές της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, της άμεσης δημοκρατίας και του συνεργατισμού.
   Βασίζονται στη διπλή φύση των συνεταιρισμών: Κοινωνική – Οικονομική και συνακόλουθα στη διπλή φύση της συνεταιριστικής εκπαίδευσης: Ιδεολογική – Οικονομικοτεχνική.
   Η εκπαιδευτική τους μεθοδολογία στηρίζεται στις αρχές μάθησης των ενηλίκων: 
1. Η σκέψη συνδέεται με τη δράση
2. Επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι οι διδασκόμενοι
3. Ευρετική πορεία προς τη γνώση
4. Κριτικός τρόπος σκέψης
5. Αμφίδρομες σχέσεις διδασκόντων - διδασκομένων
   Θεμέλιος λίθος τους είναι η διαρκής αλληλεπίδραση θεωρίας και πράξης διότι "δεν αρκεί να τείνει η σκέψη να πραγματωθεί, πρέπει και η πραγματικότητα να τείνει να γίνει σκέψη".
   Παράλληλα - με την ίδια φιλοσοφία και μεθοδολογία και με ευρύτερο θεματικό περιεχόμενο - στο τρέχον τετράμηνο (Φεβρουάριος-Ιούνιος 2013) κάθε Δευτέρα απόγευμα πραγματοποιούνται διαλέξεις-συζητήσεις στα πλαίσια του 1ου θεματικού κύκλου του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (http://www.univsse.gr), που δημιουργήθηκε από την ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο. και απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, που συμμετέχουν στις πάσης φύσεως συλλογικότητες της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο πολίτη και φυσικά, απευθύνεται σε όλα τα μέλη του "Βιος Coop".
   Η θεματολογία του 1ου σεμιναρίου του "Βίος Coop" παρουσιάζεται παρακάτω.